Jesteś tutaj: Strona główna Projekty UnijneZdobyliśmy dofinansowanie do przebudowy trzech placów zabaw!

Zdobyliśmy dofinansowanie do przebudowy trzech placów zabaw!

W dniu 27.02.2023 roku Wójt Gminy Tomasz Czechowski i Skarbnik Gminy Mariola Skwierawska podpisali umowę pomiędzy Gminą Trzebielino a Województwem Pomorskim o przyznaniu dofinansowania w kwocie 115 428,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino”. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 181 tys. zł, w ramach której przebudowane zostaną place zabaw w miejscowościach Zielin, Dolno oraz Cetyń. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Stworzenie możliwości dla rozwoju rekreacji, poprzez  montaż nowych urządzeń infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Cetyń, Zielin oraz Dolno na terenie Gminy Trzebielino, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 3
  • Liczba mieszkańców miejscowości, w których powstała lub została zmodernizowana/ przebudowana/wyremontowana infrastruktura rekreacyjna lub turystyczna objętych wsparciem – 949
  • Liczba objętych wsparciem nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury  rekreacyjnej lub turystycznej – 3

Pomoc otrzymana z EFRROW – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W związku z zakończeniem trwałości projektu obecnie istniejących placów zabaw, Gmina Trzebielino podejmuje starania pozyskania środków na finansowanie ich przebudowy.