Jesteś tutaj: Strona główna Projekty UnijneOtrzymaliśmy dofinansowanie na budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica

Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica

Gmina Trzebielino otrzymała dofinansowanie  na realizację operacji pt. Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica

W ramach operacji w istniejącym korycie rzeki planuje się wykonanie ścianki szczelnej z krawędziaków dębowych łączonych na pióro i wpust z oczepem z krawędziaków dębowych. Ponadto planuje się umocnienie dna rzeki materacami gabionowymi i narzutem kamiennym. Dojście do urządzenia wodnego od istniejącego chodnika zapewnione będzie schodami skarpowymi  wykonanymi z płytek betonowych. Na progu wodnym od strony górnej wody zostanie osadzona geodezyjnie łata wodowskazowa z oznaczonym kolorem czerwonym poziomem 83,17 m.n.p.m., a przy dojściu do progu zostanie zamontowana lampa solarna.

Projektowany próg wodny będzie miał za zadanie ustabilizowanie poziomu wody w jeziorze Trzebielińskim na poziomie ok. 5cm wyższym, niż dotychczas utrzymywany przez prowizoryczne urządzenie wodne.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez renaturyzację jeziora Trzebielińskiego zniszczonego w procesie eutrofizacji dzięki budowie w 2021 roku progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica, a także wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Trzebielino.

Wskaźnikiem realizacji celu jest:

  • liczba projektów dotyczących pozostałego obszaru – ochrony, poprawy środowiska i jego elementów – 1;
  • liczba operacji ukierunkowanych na odtworzenie pierwotnego stanu środowiska naturalnego, renaturyzację zbiorników wodnych zniszczonych w procesie eutrofizacji – 1;
  • liczba operacji służących poprawie małej retencji i wytwarzaniu odnawialnych źródeł energii – 1;
  • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców – 50.

Całkowita wartość zadania wynosi 86 604,82zł na jego realizację Zarząd Województwa  Pomorskiego przyznał Gminie Trzebielino pomoc finansową w wysokości 84,9999914818% kosztów kwalifikowanych tj. 59 871,75zł, w tym 50 890,98zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.