Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościWójt Gminy ogłasza konsultacje

Wójt Gminy ogłasza konsultacje

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza konsultacje w sprawie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2023 roku.”

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Trzebielino.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2023 roku”. Z projektem programu można zapoznać się w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 5.

Uwagi i opinie do projektu ww. Programu należy składać w terminie do 03.03.2023 roku:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebielino,
  • drogą listową na adres: Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino,
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@trzebielino.pl.

Do pobrania