Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościŚwiadczenia pieniężne dla sołtysów

Świadczenia pieniężne dla sołtysów

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

– ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,

– pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym na wniosek osoby uprawnionej, na podstawie posiadanych dokumentów, Wójt Gminy Trzebielino będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa organ wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. W takiej sytuacji wnioskodawca składa do placówki KRUS pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 85 80 253.

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zamieszczona na stronie:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/