Jesteś tutaj: Strona główna Projekty UnijneBudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie zakończona

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie zakończona

Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie.

W ramach zadania na terenie oczyszczalni ścieków wykonano system fotowoltaiczny o mocy znamionowej 48,18 kW wraz z jego włączeniem do istniejącej sieci niskiego napięcia. Instalacja ma znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: Przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

  • liczba projektów dotyczących pozostałego obszaru – ochrony, poprawy środowiska i jego elementów – 1;
  • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców – 1%.

Całkowita planowana wartość zadania wynosi 275 390,15 zł, na jego realizację Zarząd Województwa  Pomorskiego przyznał Gminie Trzebielino pomoc finansową w wysokości 56,5881176814 % kosztów kwalifikowanych tj. 125 000,00zł, w tym 106 250,00zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, obejmującej podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.