Jesteś tutaj: Strona główna » Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

17 sierpnia 2022

Dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Proponowane wsparcie wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Tym samym przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej na te z gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest paliwami stałymi

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których: 

 1. głównym źródłem ogrzewania jest:
 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy
 1. źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków
 1. źródło ogrzewania zasilane jest:
 • węglem kamiennym,
 • brykietem,
 • peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamienneg

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą – gospodarstwo domowe jednoosobowe;
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące – gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego

UWAGA!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacja na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1477).

Kwota dodatku węglowego

Wysokość dodatku węglowego wynosi jednorazowo 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego.

Formularze wniosków

Druki wniosków o wypłatę dodatku węglowego dostępne są do pobrania w:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie pok. nr 11
 • na stronie internetowej

Składanie wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie
ul.Wiejska 15
77-235 Trzebielino

Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisany profilem zaufanym.

Wypłata świadczenia

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej informacja będzie do odbioru osobistego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego

Pytania dotyczące informacji odnośnie dodatku węglowego można kierować do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie – p. Pauliny Zabrockiej i p. Justyny Formela

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 59 8580255 lub 518 771 381

Wzór wniosku o dodatek węglowy

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry