Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościUwaga! Ważna informacja!

Uwaga! Ważna informacja!

Urząd Gminy w Trzebielinie przypomina właścicielom nieruchomości o ustawowym obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez podpisanie umowy na wywóz nieczystości oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. Usługi wywozu nieczystości mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebielino wydane przez Wójta Gminy Trzebielino, tj.:

1.  Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino,

2. KING Joanna Staniuk Sommer, ul. Sołdka 1/7, 76-200 Słupsk,

3. WC SERWIS sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,

4. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Edward Mucha, ul. Adama Mickiewicza 15, 77-140 Kołczygłowy,

5. mToilet sp. Z o. o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa,

6. Balutrans Sebastian Stępniewski, ul. Klonowa 8, 76-200 Słupsk.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy w Trzebielinie przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do końca lipca 2024r.

Jednocześnie informujemy, że osoby fizyczne posiadające nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną na terenach gdzie nie ma istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz na terenach, dla których Gmina nie posiada gotowych projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej lub projektów kanalizacji sanitarnej będących w toku opracowania, mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.