Jesteś tutaj: Strona główna » 2010-2014
 Nazwa zadania, podmiot realizujący i okres Wartość projektu i źródła finansowania  Efekty


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków oraz kanalizacji burzowej wraz z wpustami w miejscowości Suchorze w gminie Trzebielino

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
2014-2015

Zakończono realizację, inwestycja w trakcie rozliczenia 
Budżet gminy, PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wytyczenie wraz z doposażeniem ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Zielin, Suchorze

Gmina Trzebielino
2014
 103 320,00 zł
Budżet gminy, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW 2007-2013
 sciezka_urzadzenia

Budowa wiaty w miejscowości Zielin jako miejsce aktywnego spędzania czasu poprzez organizację biesiady kultywującej tradycje i zwyczaje kultury ukraińskiej, kaszubskiej, niemieckiej i polskiej
Gmina Trzebielino
2014-2015
 Zakończono realizację, projekt w trakcie rozliczenia
Budżet gminy, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW 2007-2013
 Wiata w Zielinie

Budowa wiaty w miejscowości Gumieniec jako miejsce aktywnego spędzania czasu i kultywowanie tradycji poprzez organizację nocy świętojańskiej

Gmina Trzebielino
2014-2015
 Zakończono realizację, projekt w trakcie rozliczenia
Budżet gminy, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW 2007-2013
 Wiata w Gumieńcu

Ukazanie walorów przyrodniczych Gminy Trzebielino poprzez budowę ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Zielin, Gumieniec, Glewnik, Dolno

Gmina Trzebielino
2014
15 788,68 zł
Budżet gminy, Działanie 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW 2007-2013
 
Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzebielino
Gmina Trzebielino
2014

Zakończono realizację, projekt w trakcie rozliczenia

Budżet gminy, projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Oddziały przedszkolne

Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Miszewie pod potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych poprzez remont sali głównej, pomieszczenia gospodarczego i wc

Gmina Trzebielino
2014-2015
122 560,16 zł
Budżet gminy, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW 2007-2013
 Świetlica w Miszewie

Wielokulturowe spotkania integracyjne

Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2014
 Zakończono realizację, projekt w trakcie rozliczenia
Budżet gminy, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW 2007-2013
 Podsumowanie projektu

Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Objezierze – dojazdowej do gruntów rolnych

Gmina Trzebielino
2014
 261 595,17 zł
Budżet gminy, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 Droga w Objezierzu

Przebudowa drogi gminnej obok cmentarza w Trzebielinie

Gmina Trzebielino
2014
68 772,99 zł
Budżet gminy
 Droga przy cmentarzu w Trzebielinie
Młodzi i Seniorzy z ikrą
Gmina Trzebielino i partnerzy
2013-2014

1 239 466,06 zł
Budżet gminy, PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
 Ścieżka w Trzebielinie

Remont nawierzchni zewnętrznych przy budynku biblioteki w Suchorzu
Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2014
Zakończono realizację, projekt w trakcie rozliczenia
Budżet gminy, PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”
 Nawierzchnie przy filii Biblioteki w Suchorzu
Termomodernizacja szkół w gminie Trzebielino
Gmina Trzebielino
2010-2014

I etap: 899.435,00 zł
II etap: 964 895, 07 zł
III etap: 692 651,53 zł
Budżet gminy, RPO WP: Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii
 Szkoły po termomodernizacji

Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne centrum wsi Miszewo poprzez budowę boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę plażową oraz budowę wiat rekreacyjnych z wyznaczonym miejscem na ognisko
Gmina Trzebielino
2014
46 346,59 zł
Budżet gminy, PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”
 Plac w Miszewie

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego wraz z jego przebudowa na dział opracowania księgozbioru, redakcji gazetki wraz z niezbędna komunikacja i zapleczem socjalnym
Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2014
Zakończono realizację, projekt w trakcie rozliczenia
Budżet gminy, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
 Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1704G w miejscowości Cetyń
Gmina Trzebielino, ZDP w Bytowie
2014
149 044, 00 zł
Budżet Gminy, Powiat Bytowski

Wykonacie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1705G i 1704G w miejscowości Cetyń
Gmina Trzebielino, ZDP w Bytowie
2014
66.000,00 zł
Budżet Gminy, Powiat Bytowski
 cetyn1

Przebudowa drogi powiatowej
nr 1703G w miejscowości Starkowo
Gmina Trzebielino
2013-2014
I etap – 200.000,00 zł
II etap – 240.000,00 zł
Budżet Gminy, Powiat Bytowski
 Droga w Starkowie

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Starkowo, dojazdowej do gruntów rolnych (działka nr 22/5)
Gmina Trzebielino
2013
63.672,18 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budżet gminy

Projekt „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni”
VI edycja
GOPS w Trzebielinie
2013
Zakończono realizację, projekt w trakcie rozliczenia
Budżet gminy, PO Kapitał Ludzki

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Objezierzu
Gmina Trzebielino
2013
153 095, 33 zł
Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW 2007-2013; budżet gminy
 Świetlica wiejska w Objezierzu wraz z zagospodarowanym terenem

Budowa świetlicy wiejskiej w Poborowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Gmina Trzebielino
2013
602 457, 35 zł
PROW 2007-2013 działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, budżet gminy
 Świetlica wiejska w Poborowie wraz z zagospodarowanym terenem

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
2011-2013
Zakończono realizację, inwestycja w trakcie rozliczenia
Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy, PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 oczyszczalnia

Projekt „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni”
V edycja
GOPS w Trzebielinie
2012
132.403,12 zł
PO Kapitał Ludzki, budżet gminy

Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach gminy Trzebielino
Gmina Trzebielino
2012
60.000,00 zł
Budżet gminy, PO Kapitał Ludzki

Remont nawierzchni od drogi krajowej przy sklepie ABC i przystanku w Trzebielinie
Gmina Trzebielino
2012
70.000,00 zł
Budżet gminy

Budowa drogi i parkingu w Gumieńcu
Gmina Trzebielino
2012
87.515,64 zł
Budżet gminy

Remont drogi powiatowej w Trzebielinie na odcinku od drogi krajowej nr 21 do końca zabudowań w kierunku Poborowa
Gmina Trzebielino, ZDP w Bytowie
2012
180.000,00 zł
Budżet gminy, Powiat Bytowski

Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED w gminie Trzebielino
Gmina Trzebielino
2012
296.000,00 zł
Budżet gminy
 LED

Remont drogi w miejscowości Zielin
Gmina Trzebielino
2012
314.594,73 zł
Budżet gminy, Samorząd Województwa Pomorskiego

Przebudowa i doposażenie Sali widowiskowej wraz z zapleczem sanitarnym przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie
Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2012
399.861,56 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy, RPO WP: Działanie 9.3 Lokalne Inicjatywy Obywatelskie

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Suchorzu, gmina Trzebielino
Gmina Trzebielino
2012
1.267.570,00 zł
Budżet państwa, budżet gminy

Zakup i montaż urządzeń do wyposażenia placów zabaw przy szkołach w Trzebielinie i Suchorzu
Gmina Trzebielino
2011-2012
46.617,00 zł
Budżet gminy, RPO WP: Działanie 9.3 Lokalne Inicjatywy Obywatelskie

Budowa placów zabaw w gminie Trzebielino
Gmina Trzebielino
2011-2012
304 820, 85 zł
Budżet gminy, RPO WP: Działanie 9.3 Lokalne Inicjatywy Obywatelskie
 Plac zabaw w Zielinie

Remont sali przy remizie strażackiej
w Trzebielinie
Gmina Trzebielino
2011-2012
48.965,74 zł
Budżet gminy

Budowa utwardzonego boiska sportowego przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Trzebielinie
Gmina Trzebielino
2011-2012
66.123,00 zł
Budżet gminy, PROW 2007-2013 Małe projekty w ramach Leader+
 Boisko utwardzone w Trzebielinie

Montaż oświetlenia na osiedlu w Trzebielinie

Gmina Trzebielino
2011-2012
95.939,99 zł
Budżet gminy

Remont chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Dolno-Trzebielino

Gmina Trzebielino, ZDP w Bytowie
2011-2012
140.000,00zł
Budżet gminy, Powiat Bytowski

Odwodnienie z kanalizacją deszczową i odprowadzaniem do rowu wraz z zagospodarowaniem placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Starkowo, działka nr 28

Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2011-2012
255.343,92 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy, PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi (działanie 413)
 Starkowo

Projekt „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni”

IV edycja
GOPS w Trzebielinie
2011
222.101,42 zł
Budżet gminy, PO Kapitał Ludzki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielinie poprzez remont oraz montaż ogrzewania elektrycznego

Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2011
 31.354,50 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy, PROW 2007-2013 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 413

Remont hydrofornii w Zielinie

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
2011
40.000,00 zł
Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy

Remont drogi rolniczego użytkowania w Cetyniu

Gmina Trzebielino
2011
133.285,00 zł
Budżet gminy

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Trzebielino w miejscowości Myślimierz, Miszewo, Gumieniec i Kleszczewo

II etap
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
2011
713.501,50 zł
Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy, PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Starkowo

Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2010-2012
261.750,89 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy, RPO WP: Działanie 9.3 Lokalne Inicjatywy Obywatelskie

Budowa świetlicy wiejskiej w Gumieńcu

Gmina Trzebielino
2010-2012
400.738,00 zł
Budżet gminy, PROW 2007-2013 Odnowa Wsi
 Świetlica w Gumieńcu

Projekt „Tu jest moja mała ojczyzna”

Gmina Trzebielino
2010-2011
35.145,39 zł
Budżet gminy, PROW 2007-2013 Małe projekty w ramach Leader+

 

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry